Program wychowania przedszkolnego „Przedszkolak w lesie”

Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

Przedszkolak w lesie to tytuł programu, a zarazem hasło, które wyznacza miejsce i funkcję, jaką pełni codzienne, nieskrępowane obcowanie dziecka z przyrodą. Program oparty jest na idei wolnej edukacji. Przedszkolak poprzez samodzielne działanie, zaangażowanie i aktywność konstruuje własne rozumienie rzeczywistości. Dziecko jest aktywnym naukowcem, badaczem i eksploratorem, a nie jedynie biernym odbiorcą informacji. Dzieci
powinny być szczęśliwe, powinny próbować, eksplorować, ale czasem ponosić porażkę. Przebywanie w grupie zróżnicowanej wiekowo rozwija w dzieciach umiejętność współdziałania, a aktywności podejmowane przez nie są naturalne, proste i skuteczne. Niniejszy program sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sposób indywidualny. W sposób szczególny zaakcentowane są treści astronomiczne, przyrodnicze takie jak rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych, wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt oraz wychowania zdrowotnego i sprawności fizycznej. Skupiamy się także na pozostałych obszarach zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, to jest rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka. Całość realizacji programu przyczynia się do wzrostu posiadanych przez dzieci kompetencji, nabycia nowych, co w efekcie powoduje większe poczucie własnych wartości dziecka.

 

Na całość programu składają się następujące elementy:

  • główne cele wychowania przedszkolnego;
  • obszary działalności edukacyjnej, oczekiwane efekty (cele) i sposób ich sprawdzania;
  • propozycja metod do wykorzystania;
  • literatura psychologiczno-pedagogiczna i inne materiały pomocnicze przydatne w realizacji programu.

 

Bardzo ważnym elementem niniejszego programu jest, ażeby główną metodą realizacji treści była pedagogika Marii Montessori wkomponowana w założenia wolnej edukacji i nauczania demokratycznego.

 

Autor:
Agata Preuss

 

Cena programu wraz z przeszkoleniem kadry:
2000 zł

 

Informacje:
biuro@lesneprzedszkola.pl